Helsingør Kommune udbyder rengøring for 200 mio.

6. september 2018

Dansk Servicekonsulent bistĂĄr Helsingør Kommune med EU- udbud til en samlet værdi pĂĄ kr. 200 millioner exklusive moms.Udbuddet omfatter rengøring af bl.a. skoler, SFO’er, daginstitutioner, administrationsbygninger, biblioteker, kulturhuse, idrætshaller, specialinstitutioner samt tandklinikker og er fordelt pĂĄ 3 delaftale. Derudover omfatter udbuddet en række optioner, bl.a. rengøring af Helsingør Hallen, Stadion, Badmintonhallen, Tennishallen, Idrætsbyen og Snekkerstenhallen.

 Der henvises til udbudsbekendtgørelse 2018/S 127-289611

Miniudbud af Rengøring og vinduespolering, Kriminalforsorgen, Storstrøm Fængsel

17. oktober 2017

Dansk Servicekonsulent har indgĂĄet konsulentaftale med Kriminalforsorgen, Storstrøm Fængsel, om gennemførelse af miniudbud efter Moderniseringsstyrelsens Rammeaftale for Rengøring, Delaftale 1 – Region Sjælland.

Dansk Servicekonsulent bistĂĄr Rudersdal Kommune ved historisk EU- udbud af rengørings- og vinduespoleringsydelser i en sĂĄ kaldt “Omvendt Licitation”, til en anslĂĄet værdi eksklusive moms pĂĄ 137.500.000,00 DKK

8. august 2017

Den historiske kontrakt som Dansk Servicekonsulent bistår Rudersdal Kommune med udbud af, se yderligere udbudsdetaljer på: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:297259-2017:TEXT:DA:HTML omfatter daglig rengøring og vinduespolering i Rudersdal Kommune.

Kontrakten er opdelt i 2 delaftaler for henholdsvis rengøring og vinduespolering. For hver delaftale indgås aftale med 1 leverandør.

Kontrakten omfatter tilsammen 130 individuelle lokaliteter for delaftalerne, bl.a. skoler, SFOer, daginstitutioner, administrationsbygninger, biblioteker, kulturhuse, idrætshaller, specialinstitutioner, tandklinikker, plejecentre og udlejningsejendomme.

For Delaftale 1 — Rengøring, gælder, at der er medtaget 7 udlejningsejendomme, hvor der skal udføres trappevask.

Rudersdal Kommune indgår kontrakten på egne vegne og på vegne af de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomster med. Kontrakten kan således anvendes af både kommunen selv og de ikke selvstændige juridiske enheder, kommunen har aftaler med.

Rudersdal Kommune har desuden jf. kommunens egen hjemmeside (se yderligere detaljer på: https://www.rudersdal.dk), forinden selve udbuddets igangsættelse, haft gennemført en markedsdialog ved indragelse af branchen samt hvem, det ellers måtte vedrøre i offentligheden. Der har således været mulighed for at kommentere på det tilnærmelsesvist færdige udbudsmateriale forinden udbuddet blev bekendtgjort.

 

Dansk Servicekonsulent bistår (DAB) Dansk almennyttigt Boligselskab i København omkring Rengøring

17. oktober 2017

Dansk Servicekonsulent har indgĂĄet aftale med DAB – Dansk almennyttigt Boligselskab, afdeling Frederiksberg, omkring bistand til hjemtagelse af rengøringsopgaver i en af afdelingens større boligkomplekser i Ballerup. Boligkomplekset, som udgøres af 53 opgange + fællesarealer mv., hvoraf de 47 er op til 8. sal, har i en ĂĄrrække fĂĄet udført rengøringen eksternt.

Bistanden til hjemtagelsen omfatter alle med opgaven omfattede ydelser, herunder udvikling af specifikt koncept, kravspecifikation, arbejdsplaner, samt medvirken til personale- og ledelsesrekrutering, udarbejdelse af funktionsbeskrivelser, samt oplæg og forslag til teamdannelse mv.

.

 

 

Odsherred Kommune har indgĂĄet aftale med Dansk Servicekonsulent

24. juni 2016

Odsherred Kommune har indgået aftale med Dansk Servicekonsulent omkring bistand til udarbejdelse af rengøringsanalyse. Analysen omhandler et antal administrative lokaliteter hos kommunen og forventes færdigudført ultimo 2016.

Moderniseringsstyrelsen har indgået rådgivningsaftale med Dansk Servicekonsulent omkring Mini udbud af rengøring efter Statens nye rammeaftale

31. marts 2016

Moderniseringsstyrelsen indgik i december 2015, konsulentaftale med DSK omkring gennemførelse af miniudbud af rengøringsydelser efter Statens nye rammeaftale, som trådte i kraft den 1. januar 2016. Den konkrete konsulentaftale omhandler Moderniseringsstyrelsens bygninger i København, og blev vundet af DSK efter et forudgående udbud, hvor DSK var blevet opfordret til at give bud.

Dansk Servicekonsulent bistĂĄr Rudersdal Kommune med EU- udbud af vinduespoleringsopgaver pĂĄ 60 lokaliteter

5. marts 2016

Dansk Servicekonsulent bistår Rudersdal Kommune med EU- udbud af vinduespolering på 60 institutioner. Udbudsmaterialet er tilgængeligt for tilbudsgivere på Dansk Servicekonsulents udbudsportal: http://danskservicekonsulent.dk/udbud/udbuds-login/, efter de har tilkendegivet deres interesse ved fremsendelse af mail til: dsk@danskservicekonsulent.dk

 

⇡ Til toppen